Orzeczenie Sądu Najwyższego
Sygn akt III CZP 5/13

w dniu 8 marca 2013 roku Sąd Najwyższy orzekł, że za sporządzenie i przesłanie do sądu wniosku, zamieszczonego w akcie notarialnym, o dokonanie wpisu w księdze wieczystej, notariuszowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (t.j.: Dz.U. z 2013 roku, poz. 237) - Sygnatura akt III CZP 5/13.

Uzasadnienie

W pozwie wniesionym do Sądu Rejonowego w P. powód R. W. domagał się zasądzenia od pozwanej A. B. kwoty 244 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 22 grudnia 2011 r. do dnia zapłaty oraz zwrotu kosztów procesu wg norm przepisanych. Uzasadniając żądanie powód wskazał, że w dniu 20 października 2009 r. pozwana jako notariusz sporządziła akt notarialny obejmujący umowę majątkową małżeńską, na podstawie której mieszkanie położone w P . zostało objęte wspólnotą majątkową małżeńską powoda i jego małżonki. Za sporządzenie tego aktu notarialnego, na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, pozwana pobrała wynagrodzenie za podstawową czynność notarialną w kwocie 400 zł, powiększoną o podatek od towarów i usług. Dodatkowo, na podstawie § 16 wymienionego rozporządzenia, pozwana pobrała wynagrodzenie w wysokości 200 złotych powiększone o podatek od towarów i usług w kwocie 44 zł wg stawki 22%. Powód argumentował, że po uregulowaniu wszystkich należności zauważył, iż powyższą kwotę pozwana pobrała za sporządzenie innej czynności notarialnej, czego jednak powód nie zlecał. Zdaniem powoda kwota ta, obejmująca złożenie wniosku o wpis do księgi wieczystej, została pobrana bezpodstawnie, bowiem nie jest to czynność notarialna, a jedynie techniczna. Swoje roszczenie główne powód oparł na przepisach o bezpodstawnym wzbogaceniu.

czytaj dalej

SN

Pytanie

​Czy notariuszowi za sporządzenie i przesłanie do sądu zamieszczonego w akcie notarialnym wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 92 § 4 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1158 ze zm.) przysługuje wynagrodzenie ustalane na podstawie § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r., Nr 148, poz. 1564 ze zm.) - odrębne od wynagrodzenia za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego czynność, o której mowa w art. 92 § 4 Prawa o notariacie?

Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.