REJESTR SPADKOWY

Notarialny Rejeatr Spadkowy W związku z wejściem w życie 8 września br. znowelizowanych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy - Prawo o notariacie w zakresie Rejestru Spadkowego (Rozdział 3a - ustawy Prawo o notariacie) funkcjonujący dotychczas Rejestr Aktów Poświadczenia Dziedziczenia został zmodernizowany i przekształcony w Rejestr Spadkowy.

Zasady funkcjonowania Rejestru Spadkowego

REJESTR SPADKOWY został utworzony przez Krajową Radę Notarialną na podstawie art. 95i ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dziennik Ustaw 2016, poz. 164 ze zm.) system teleinformatyczny zawierający informacje o notarialnych aktach poświadczenia dziedziczenia, sądowych postanowieniach o stwierdzeniu nabycia spadku oraz europejskich poświadczeniach spadkowych, zbierający i udostępniający dane przetwarzane przez sądy i notariuszy RP, wchodzący w skład Sytemu Rejestry Notarialne.

Adres internetowy rejestru

Rejestr dostępny jest jako witryna internetowa pod adresem https://rejestry-notarialne.pl

Aby wyszukać wpis należy podać:
- numer PESEL spadkodawcy (jeżeli jest znany i został uwzględniony podczas rejestracji w Rejestrze Spadkowym), lub
- podstawowe dane identyfikujące spadkodawcę - wymagane jest podanie minimum jednej daty, urodzenia lub zgonu spadkodawcy.Wyszukiwarka

Rejestr Spadkowy

Opłata za wpis do Rejestru Spadkowego

Opłata za wpis do Rejestru Spadkowego wynosi 5 zł. Opłatę tę notariusz powinien uiścić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania i wysokości opłat za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym przez notariusza albo sąd (Dziennik Ustaw z 2016, poz. 1420), w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Krajowej Rady Notarialnej w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia albo europejskiego poświadczenia spadkowego.

Notariusz jest płatnikiem tej opłaty rejestrowej, nie podlega ona zatem opodatkowaniu podatkiem VAT i nie stanowi przychodu notariusza.


Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2016. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.