Testament

Jak sporządzić testament ?

- testamentmoże sporządzić każda osoba pełnoletnia, o ile nie została ubezwłasnowolniona;
- testamentunie można sporządzić przez pełnomocnika;
- za życia spadkodawcy testament nie wywołuje skutków prawnych – spadkodawca może dowolnie dysponować swoim majątkiem, może testament zmienić, odwołać lub sporządzić kolejny;
- abytestament własnoręczny był ważny, musi być w całości napisany własnoręcznie, opatrzony podpisem i datą sporządzenia.

Dlaczego testament notarialny ?

- notariusz potwierdzi tożsamość spadkodawcy i upewni się, jaka jest rzeczywista wola testatora – to pozwoli uniknąć wątpliwości dotyczących zarówno osoby, która testament sporządziła, jak i jego zapisów;
- obecnośćnotariusza przy sporządzaniu testamentu gwarantuje jego poprawność pod względem prawnym – nieprecyzyjne zapisy mogą prowadzić do sporu pomiędzy spadkobiercami (spory rozstrzyga sąd i może się zdarzyć, że wola spadkodawcy zostanie, zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, zastąpiona zasadami ustawowymi);
- podważenietestamentu w formie aktu notarialnego jest stosunkowo trudne – czynności dokonane przez notariusza mają charakter dokumentu urzędowego;
- notariuszjako profesjonalista wytłumaczy wszelkie zawiłości związane z testamentem oraz zaproponuje takie zapisy, które pozwolą w pełni zrealizować zamierzenia testatora;
- sporządzenie testamentu notarialnego z reguły odbywa się w kancelarii notarialnej, ale w sytuacji wyjątkowej (np. zły stan zdrowia testatora) może odbyć się także w mieszkaniu testatora, domu opieki czy szpitalu;
- naprośbę testatora testament notarialny może zostać zarejestrowany w Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT) utworzonym przez Krajową Radę Notarialną – rejestracja dla spadkodawcy jest bezpłatna i ułatwia zainteresowanym szybkie odszukanie testamentu po śmierci testatoraAkt Poświadczenia Dziedziczenia

Notariusz sporządzi Akt Poświadczenia Dziedziczenia tylko wówczas, gdy nie ma wątpliwości co do kręgu osób uprawnionych do dziedziczenia. Jeżeli istnieje w tym zakresie spór lub niejasność, sprawa trafi do sądu.

Dokumentyniezbędne do wydania Aktu Poświadczenia Dziedziczenia:
- odpisaktu zgonu spadkodawcy;
- dokument, z którego wynika numer PESEL spadkodawcy (np. zaświadczenie z wydziału meldunkowego);
- odpisyaktów stanu cywilnego osób powołanych do spadku z ustawy (mężczyźni i kobiety niezamężne – akt urodzenia, kobiety zamężne – dodatkowo akt małżeństwa);
- innedokumenty, np. odpis księgi wieczystej. Spadkobiercyzobowiązani są do przedstawienia notariuszowi testamentu spadkodawcy, jeśli takowy posiadają. W innym przypadku możliwe jest zlecenie notariuszowi poszukiwania dokumentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów. Jeśliwszystkie zainteresowane osoby, których krąg ustali notariusz, są zgodne co do wydania Aktu Poświadczenia Dziedziczenia, notariusz sporządzi protokół dziedziczenia w formie aktu notarialnego. W protokole notariusz odbiera od osób zainteresowanych oświadczenia, na podstawie których możliwe będzie ustalenie, komu i w jakich udziałach przypada spadek. Pospisaniu protokołu dziedziczenia notariusz przygotuje Akt Poświadczenia Dziedziczenia, w którym poświadcza, kto i w jakich udziałach nabył spadek po osobie zmarłej. Niezwłocznie po sporządzeniu zostaje on zarejestrowany Rejestrze Spadkowym. Zarejestrowany Akt Poświadczenia Dziedziczenia stanowi dokument potwierdzający prawa spadkobierców do spadku i wywiera takie same skutki jak prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.


Testamenty w Polsce

W Polsce najbardziej popularne są testamenty sporządzane osobiście przez testatora (tzw. testamenty własnoręczne, holograficzne) oraz testamenty notarialne. Wszystkie dopuszczalne w polskim prawie sposoby sporządzenia testamentu mają taką samą moc prawną i wywierają takie same skutki.

Notarialne poświadczenie dziedziczenia

Po śmierci bliskiej osoby należy przeprowadzić postępowanie spadkowe. Od roku 2007 można to zrobić w sądzie (stwierdzenie nabycia spadku) lub przed notariuszem (Akt Poświadczenia Dziedziczenia).
Notarialnepoświadczenie dziedziczenia odbywa się poprzez jednoczesne stawienie się wszystkich spadkobierców w kancelarii dowolnie wybranego notariusza na terenie Polski i ich zgodne oświadczenie, że chcą przed notariuszem poświadczyć dziedziczenie po osobie zmarłej.


Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2016. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.