Testy na aplikację notarialną
pytanie nr 45 ze 150

Treść pytania: Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udziela się cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bezpośrednio przed złożeniem wniosku, lega


A. co najmniej przez 5 lat, który posiada stabilne i regularne źródło dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu oraz wymagane ubezpieczenie zdrowotne lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

B. co najmniej przez 3 lata,

C. w celu odbywania studiów lub szkolenia zawodowego pod warunkiem, że posiada stabilne i regularne źródło dochodu wystarczające do pokrycia kosztów utrzymania siebie i członków rodziny.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ

Wybór pytania

Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.